biznesaplani.1s.lv

 

Biznesa plāna struktūra


               Biznesa plāns ir dokuments, kurā ir paplašināti un detalizēti izklāstīta biznesa ideja noteiktam laika posmam.
          Parasti biznesa idejas realizēšanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu kredīta veidā no bankas. Tādā gadījumā bankā nepieciešams iesniegt biznesa plānu, kurā detalizēti un ekonomiski pamatoti atspoguļota uzņēmējdarbības idejas īstenošanas gaita. Dažkārt uzņēmumam kredīts nepieciešams esošā biznesa paplašināšanai, piemēram, jaunu iekārtu, automašīnu, tehnikas iegādei, noliktavu, biroja ēku būvniecībai.
           Kredīta devējiem svarīgākais aspekts ir ne tik daudz uzņēmuma potenciālais ienākumu un straujās izaugsmes potenciāls, bet izsniegtā kredīta drošība un kompānijas spēja segt procentu un aizdevuma amortizācijas maksājumus. Rezultātā, biznesa plānam būtu jāuzsver ķīlas apjoms un vērtība pret ko aizdevums tiktu izsniegts, kā arī naudas plūsmas dati vidējā laika griezumā (2-5 prognožu gadi), kas norādītu kad un ar kādu “rezervi” kredīta atmaksa var tikt veikta. Finansu aprēķinus var papildināt ar DSCR (debt service coverage ratio) un Kredīts pret EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation and amortization) rādītājiem.
          Biznesa plāns pēc satura var atšķirties atkarībā no to pielietošanas veida. Pamatā biznesa plans sastāv no šādām sadaļām:
  • Kopsavilkums

  • Projekta apraksts

  • Produkta apraksts

  • Uzņēmuma vadība, darbinieki un ārpakalpojumi

  • Tirgus analīze

  • Konkurentu analīze

  • Tirgzinības plāns - realizācijas kanāli, cenu veidošana, reklāma

  • Riska faktoru analīze

  • Finanšu plāns

  • Pielikumi


             Kopsavilkums ir biznesa plāna ievads, kur var gūt vispārīgu priekštatu par biznesa mērķiem un gaidāmajiem rezultātiem. Kopsavilkumā ir jaietver īsa un konkrēta informācija no katras nodaļas - ar ko plāno nodarboties, nepieciešamo ieguldījumu kopsumma, cik un kādi ir nepieciešami darbinieki, galvenie konkurenti, tirgus iekarošanas metodes, plānotie ieņēmumi, utt.
            Projekta aprakstā ir janorāda uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese, telefons, fakss, e-pasts, dibināšanas gads, reģistrācijas numurs, bankas rekvizīti, plānotā uzņēmējdarbības vieta, uzņēmuma dalībnieki, personas kodi un dzīvesvietas adreses un organizatoriskā shēma, pamatkapitāla lielums un tā sadalījums starp dibinātājiem, īpašumā esošs nekustamais īpašums, iekārtas vai tehnika, misija, vīzija, mērķi (īstermiņa, vidēja un ilgtermiņa), biznesa plāna izstrādes mērķis, uzņēmuma apraksts, kā radās ideja par uzņēmuma dibināšanu, kāda ir projekta iesniedzēja līdzšinējā darba vai biznesa pieredze, vai izvēlētā darbības sfēra ir atbilstoša izglītībai, pieredzei.
            Produkts nozīmē gan preci, gan pakalpojumu. Produkta aprakstā janorāda kādas tehnoloģijas tiks pielietotas produkta ražošanā vai pakalpojuma sniegšanā, kādas izejvielas (to daudzums, cenas) būs nepieciešamas, kur tās tiks iegūtas (tehnoloģiskā procesa apraksts), kas būs piegādātāji un cik bieži notiks piegādes, ražošanas jauda.
            Uzņēmuma vadība, darbinieki un ārpakalpojumi. Jāparedz darba samaksas politika – pamatalga (laika vai gabaldarba samaksa), prēmijas, piemaksas, atvieglojumi. Var aprakstīt uzņēmuma personāla vadības pamatprincipus. Vadītāju un darbinieku pienākumi, organizatoriskā struktūra.
 

1.attēls. Organizatoriskā struktūra


            Tirgus analīze. Šajā biznesa plāna nodaļā aplūko šādus jautājumus: tirgus raksturojums un iespējas, tirgus segmentēšana, pircēja, patērētāja motivācija, izvēloties piedāvāto produktu (pakalpojumu), būtiskākie prognozējamie faktori, kas var ietekmēt komercdarbības rezultātus, pārdošanas apjoma un apgrozījuma prognoze. Lai noskaidrotu, kādas preces pircēji pirks, var izmantot tirgus izpētes kompleksu: aptaujas pa telefonu, pasta vai personīgās intervijas. Veic nozares izpēti, raksturojumu, kopīgo nozares attīstības stāvokli un savu prognozējamo daļu tajā, nozares attīstības tendences, raksturīgākās īpatnības, eksporta un importa attiecības nozarē. Šeit var aprakstīt arī kā nozari ietekmē ekonomiskais stāvoklis valstī, kā to ietekmē tehnoloģiskā attīstība, kādas ir reģionālās atšķirības nozarē valstī un kā to var ietekmēt starptautisko kompāniju darbība.
            Konkurentu analīzē apskata visus vai vismaz galvenos konkurentus, izvērtē to vājās un stiprās puses. Īpaši svarīgi ir konstatēt tirgus piesātinātības līmeni ar tādiem pašiem produktiem un ar produktiem aizvietotājiem. svarīgi ir izpētīt un aprakstīt, kuri no konkurentiem uzrādījuši sevišķi ātrus attīstības tempus, kuri no konkurentiem varētu tieši apdraudēt tava uzņēmuma tirgus pozīcijas. Svarīgi ir saprast, kā viņiem to izdosies panākt. Arī tavam uzņēmumam būs jācīnās par vietu tirgū, tāpēc jau savlaicīgi ir jānolemj, kurus no konkurentiem uzņēmums plāno apsteigt un kā tas tiks panākts.
             Tirgzinības plāns - realizācijas kanāli, cenu veidošana, reklāma. Šajā nodaļā jādefinē mērķa tirgus.

             Ikviena finansējuma piesaistes pamatā ir finanšu plāni,  kas atspoguļo potenciālajam investoram projekta dzīvotspēju un iespējamo atdevi  no ieguldījumiem. Piedāvājam sagatavot finanšu plānu balstoties uz savstarpējām pārrunām un uz iesniegto biznesa idejas aprakstu. Finansiālās darbības prognozi pamatā veido 2 – 5 gadiem.

   

Atpakaļ